Tūbinių mokykla 

Mokyklos istorija rengiama iš  buvusių jos  mokinių ir mokytojų išsaugotų nuotraukų ir prisiminimų. Čia taip pat pateikiama informacijos iš laikraščių ir knygų.

Vienas pagrindinių motyvų šiam prisiminimams apie mokyklą atsirasti, buvo mokyklos metraštis kuriame pateikta trumpa istorija ir patalpinta kita medžiaga apie mokyklą nuo 1950 iki 1967 m. Metraštis sudėtas čia dirbusių mokytojų iniciatyva. 

Dalijantis prisiminimais apie mokyklą, metraštį mums parodė  mokytojai 1983 metais, 15-kos  metu mokyklos baigimo proga surengtame mokinių susitikime. 

Po mokyklos uždarymo ~1998-aisiais, Tūbinėse jokių dokumentų apie mokyklą nebebuvo, todėl šio metraščio paieškos mus atvedė į Šilalės Dariaus ir Girėno giminaziją, kur dokumentacija iš buvusios Tūbinių mokyklos buvo perduota saugoti. 

Visus, kam įdomi ši mūsų buvusios mokyklos istorijos tema, kviečiame prisidėti ir šią istoriją praturtinti, pasiūlant nuotraukų ar jau patalpintų nuotraukų aprašymų ir prisiminimų.

Pagarbiai, 
buvęs Tūbinių aštuonmetės mokyklos mokinys(1968m. laida)
Augenijus Bendikas

 Mokslai Šilalėje

1918 metais Lietuvoje paskelbus apie nepriklausomybės atstatymą, šalyje buvo suirutė ir skurdas. Leisti vaikus į mokyklą buvo prabanga, o daugelis mokyklas lankančių vaikų buvo prastai aprengti, avėjo vyžas ir medines klumpes. Kiek lengviau siekti mokslo buvo stambesnių ūkininkų vaikams. 

Šîlales vidurine 1926 m 005

Moksleiviai, kartu su savo mokytojais Šilalėje. Mokslo metų pabaiga, 1926 m. 


Alfuko gimnazija 1

Mokyklos klasė Šilalėje, 1926 m.

Alfonsas baigia gimnazija 

 Mokyklos klasė Šilalėje, apie 1929 m.

Tūbiniškiai mokiniai apie 1943 m

Mokyklos klasė Šilalėje, apie 1930-35 m.

Iš Macaitės R. Tūbiniškiai Šilalėje1

Mokyklos klasė Šilalėje, apie 1929 m. 

Šilalės vidurinė 1944

Šilales vidurinė, 1944 m. Adelė Kauliutė iš Pajerubinio, sėdi pirma iš dešinės.

Šilalės progimnazija1

Šilalės progimnazija2

Šilalės vatstyb. progimnazija 2 mergaičių klasė, 1948 m

Tūbinių mokykla ir mokytojai

Bialazaravičius su mokiniais1

Kunigas  A. Bialazaravičius su mokiniais  ir mokytojais prie Tūbinių bažnyčios. Velykinis "Aleliūja"skambėjo apie 1925-26 m.

Ilgai atminčiai Tūbinių pradžios mokykla draugai ir draugės 1939m

"Ilgai atminčiai, Tūbinių pradžios mokykla, draugai ir draugės, 1939m. kovo 16 d."
 
Tūbinių pradžios mokykla buvo įsikūrusi  Z. Jauniaus gyvenamajame name. Karo pradžioje Z. Jauniaus sodyba, taip pat špitolė(prieglauda), stovėję priešais dabartinę parduotuvę, prie kelio Šilalė Kaltinėnai sankryžos į Laukuvą, kartu su klebonija sudegė 1941 m. per sukeltą gaisrą traukiantis rusų kariuomenei.
Tūbinių pradinė mokykla
Tūbinių pradžios mokyklos klasės mokiniai prie Juozo Knyzelio gyvenamojo namo, kuriame mokyklai taip pat buvo nuomojamos patalpos.
Is Liudos 2015 04 17 006

Tūbinių, pradines mokyklos mokiniai po baigiamojo egzamino prie paminklo Tūbinėse, kartu su egzaminų komisija, 1939 m. Pirmoje eilėje iš dešinės sėdi mokytojai: Stanislovas Pintveris, Motiekaitiėnė, Bronė Jurgutienė, Račkauskas. Už dešinio S. Pintverio peties stovi jo dukra Marytė Knyzelienė , už jos, viršutinėje eilėje B. Kairytė Urbutienė , šalia jos , dešinėje  Adelė Kauliutė Vismantienė.Nuotrauka iš Liudos Vismantaitės albumo.

 "Tūbinių parapijos" leidinuko 1939m birželio mėn kronikoje apie šį mokyklos įvykį parašyta: 

Tūbinių parapija. Kronikoje mokykla1


Tūbinių pradine Pas Kolyčius

Tūbinių pradinės mokyklos II-os kl.mokiniai kurie mokėsi Kolyčių sodyboje įrengtoje klasėje. Nuotrauka v. Vilkanausko, iš Albinos Vilkanauskaitės rinkinio

Klebonija mokykla

Tūbinių mokykla apie 1951m. Nuotrauka v. Vilkanausko, iš Albinos Vilkanauskaitės rinkinio

Iš Višinskyte Metos pradinukai

Iš Višinskyte Metos mokykloje
Tūbinių pradinės mokyklos 3 skyrius. Iš B. Dajoraitės albumo
Prisiminimas iš mokyklos laikų. Tūbinių pradinės mokyklos 3-ias skyrius su mokytoja, antroje eilėje trečia iš dešinės Birutė  Dajoraitė, pažymėta X.1949 11 29. Iš B. Dajoraitės albumo.

Po medelių sodinimo pirmą kartą važiavimas mašina kartu su karve

Po medelių sodinimo talkos grįžimas pakeleivinga amerikietiška karine mašina "Studebaker". Nuotrauka V. Vilkanausko, iš Albinos Vilkanauskaitės rinkinio

Daugeliui mokinių mašina kaip transporto priemonė aplamai pasitaikė pirmą kartą gyvenime. Albina Vilkanauskaitė stovinti priekyje viduryje tarp atsirėmusių į kabiną, išdavė paslaptį, kad vaikų norui pasivėžinti nesutrukdė ir kėbule buvusi karvė. Vaikai ją apstojo taip, kad nesimatytų....

 Mokykloje Albinos klasė1
Tūbinių mokyklos penktoji klasė, 1949 m. Nuotrauka Vl. Vilkanausko. Iš Albinos Vilkanauskaitės Jokubauskienės rinkinio
Iš Prano Birutes Mokytojos Stulgaites klasė1
 
Mokytojos Stulgaites klasė, Birutės Mikalauskaitės Mockevičienės nuotrauka
 
Iš Genovaitės žemaitytes Brokštėnų dv Mokykloje1
Iš Genovaitės Žemaitytes (Pocevičienės) albumo. Genutė trečia iš kairės.
Salomėjos Pintverytės klasė1
Salomėjos Pintverytės Linkienes nuotrauka
Iš Genovaitės žemaitytes su mokytoja Brone Vilkanauskaite
Genutė Žemaitytė (dešinėje) su drauge ir mokytoja Brone Vilkanauskaite. Iš Genovaitės Žemaitytes Pocevičienės albumo.

Tūbinių mokykla 1950-1953 m

Iš Višinskyte Metos mokykla22Iš M. Višinskytės Budreckienės nuotraukų rinkinio

Iš Višinskyte Metos mokykla

Iš M. Višinskytės Budreckienės nuotraukų rinkinio

Mokytojas Kazimieras Šetkus, prisiminimai apie Tūbines ir Tūbinių mokyklą.

Kazimieras Šetkus Tūbinėse 1951 m

 K. Šetkus(1927-2016), 1951 m

K. Šetkus gimė 1927 m. liepos 23 d. Šilalės valsčiaus Deblių kaime. Baigęs Vaičių pradžios mokyklą ir Šilalėje penktą skyrių, toliau mokėsi Šilalės gimnazijoje.

Svajonę tapti kunigu, klebonas Pr. Bagdonas patarė atidėti vėlesniam metui, o architektūros studijoms dėl politinių motyvų nei Kauno, nei Vilniaus universitetų mandatų komisijos neleido laikyti netgi stojamųjų egzaminų. Šilalės valsčiaus švietimo skyriaus vedėjui K. Vašeikiui tarpininkaujant, įsidarbino Tūbinių pradinės mokyklos mokytoju ir vedėju. Po metų mokyklą reorganizavus į septynmetę, K. Šetkus buvo paskirtas jos vedėju.

Nuotrauka iš Albinos Vilkanauskaitės Jokubauskienes rinkinioKazimieras Šetkus su savo klase Tūnių septinmetėje mokykloje 1951 m

Mokytojas K. Šetkus su klase Tūbinių septinmetėje mokykloje, 1953 m

K.Šetkus mokė matematikos, fizikos, braižybos, piešimo, kūno kultūros. Nuo 1954 dirbo Stungaičių septynmetėje,  Šakėnų pradinės mokyklos vedėju., nuo 1971 m. Varsėdžiuose. Vėliau paskirtas Vytogalos pradinės mokyklos mokytoju ir vedėju.

K. Šetkus garsino Vytogalos vardą, domėjosi jos istorija. Su Klemensu Lovčiku ir sūnumi Benediktu išleido knygą „Vytogala“išleido autorinę atsiminimų knygą „Ką išsaugojo atmintis“.

 2014 metais kraštiečių draugijos išleistoje knygoje "Šilalės kraštas ir mokykla: Kazimiero Šetkaus atsiminimai" kurią sudarė Benediktas Šetkus, Lietuvos edukologijos universiteto docentas, socialinių ir edukologijos mokslų daktaras, randame įdomios medžiagos ir prisiminimų apie karo ir pokario meto Tūbines ir Tūbinių mokyklą.

Už Šilalės krašto istorijos tyrinėjimą, leidybą, pastangas saugoti ir puoselėti kraštotyros paveldą apdovanotas Šilalės Savivaldybės apdovanojimais: „Pagarbos lašu“ (2008) ir „Auksine gile“ (2012).

Pagal Šilalės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus,
rajono pedagogų ir kraštotyrininkų nekrologą K. Šetkui, 2016 m.

Tūbinių mokykla 4
Nuotrauka iš Kazimiero Šetkaus atsiminimų knygos "Šilalės kraštas ir mokykla"
 
Tūbinių mokykla Šetkaus2
 
Nuotrauka iš Kazimiero Šetkaus atsiminimų knygos "Šilalės kraštas ir mokykla"
 
Tūbinių mokykla 3
 Nuotrauka iš Kazimiero Šetkaus atsiminimų knygos "Šilalės kraštas ir mokykla"

Iš Višinskyte Metos klasė1

Iš M. Višinskytės Budreckienės nuotraukų rinkinio

Iš Kesto IV kl mokinys Kestutis Mikalauskas1 
IV kl mokiniai Kestučio Mikalausko klasė, mokytoja Rimkutė, 1953 m. Nuotrauka Kestučio Mikalausko 
Atminčiai iš mokslo metų dienų V a klasė auklėtojas Kilpys 1954IX.28
 Iš Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės albumo
Atminčiai iš mokslo metų dienų, V-a klasė, auklėtojas Benas Kilpys, Tūbiniai 1954,IX.28
IV kl mokinys Kestutis Mikalauskas
 Nuotrauka Kestučio Mikalausko 

Iš Višinskyte Metos klasė1

Iš Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės albumo 

Metos V mokykla
Iš Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės albumo

Tūbinių mokytojai

Tūbinių mokytojai, apie 1955 m

 
Iš Vilkanauskaitės Deksnienes 006 1
Mokyklos šeštokai su mokytoju Šipeliu prie mokyklos parkelio, 1956 m. Mėtos Višinskytės Budreckienės nuotrauka
Beno Liudo klasė2 
Tūbinių mokyklos 2 klasė, 1955m. Iš E. Mikalauskienės albumo
Mokytojai Marytes n.2
 Mokytojai, 1956 m. Mėtos Višinskytės Budreckienės nuotrauka

Tūbinių septynmetės mokyklos mokytojų kolektyvas 1956 09 26

Tūbinių septynmetės mokyklos mokytojų kolektyvas, 1956 09 26 Nuotrauka iš Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės rinkinio

Prisiminimui iš mokslo metų dienų 1956 rugsejo 24 d
Prisiminimui iš mokslo metų dienų, 1956 rugsejo 24 d. Iš Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės albumo
Tūbinių septynmetės mokyklos mokiniai ir mokytojai 1957 06 01 1
Tūbinių septynmetės mokyklos mokiniai ir mokytojai mokslo metų užbaigimo šventėje,1957 06 01. Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės nuotrauka.
 
Birutes kalnas plangoje
Tūbinių septynmetės mokyklos mokiniai prie Birutės kalno Palangoje, 1958 06 12d. Nuotrauka iš A. Bendiko rinkinio
Moksleivės 
Elvyros Judžinskaitės Gudelienės nuotrauka
 
Mokykloje2
 Birutės Valauskaitės Bendikienės nuotrauka
 
Iš Vilkanauskaitės Deksnienes 012 3 
Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės nuotrauka
Septinta klasė su auklėtoja Abromavičiūte Tūbiniai 1957 05 29 
Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės nuotrauka
Birutės klasė
 Tūbinių mokyklos septintos klasės mergaitės su auklėtoja Ona Abromavičiūte, 1957.05.29. Birutės Valauskaitės Bendikienės nuotrauka
Beno klases fizinio pamoka
Birutės Valauskaitės Bendikienės nuotrauka

Mokykloje Benjaminas su draugais

Birutės Valauskaitės Bendikienės nuotrauka

Mokykloje Benjaminas su klase į žygį

Į turistinį žygį su mokytoja Jakiene. Apie 1962 m. Birutės Valauskaitės Bendikienės nuotrauka

 Mokyklos klasė1

Iš Elvyros Gudelienes fghfghfgh

 

Keturi draugai1 1

 

Keturi draugai2

 

Aloyzas ir Alfonsas su draugais 1962 m

Mokiniai Tūbinėse 3

iš Albino Lulošiaus 014ghjghjh

hmhmhjjh

 Tūbinių vaizdas, kurio  jau nebepamatysime. Birutės Valauskaitės Bendikienės nuotrauka

Genutės Kepurinė   Elvyra su Birute

Mokykla apie 1964 m

Mokykla su nauju priestatu, apie 1965m.

Mokytojai22 Marytes1 1 

Albino ir Zofijos Lukošių nuotrauka

iš Albino Lulošiaus 007hmhjhjhj

Albino ir Zofijos Lukošių nuotrauka

 

Metrastis 25

 
Klasiokai
 
iš Albino Lulošiaus 002ghjghjgjfgjh

Moksleives Tūbinių2

Is Alfonso 2015.07.30 0481111

Aloyzas su draugaisjpg

Bendraklasiai. Alfonso Bendiko nuotrauka

Mokykloje broliai su draugais

Tūbiniškiai, mokyklos draugai. Iš kairės Antnas Lukošius, Alfonsas Bendikas, Algirdas Kelpša, Petras Noreika. Sėdi Birutė Valauskaitė, Zofija Trijonytė ir Petkutė

Petras ir Saulegrazamokykloje

Petras Noreika  su Stasiu Dajoru ir Regina Urbutyte prie akščiausios saulėgrąžos mokyklos sklypo istorijoje

Metrastis 24

Mokyklos darže2

iš Albino Lulošiaus 015ghj

 Moksleiviai talkoje prie daržų ravėjimo(šalia Dapkų prie Karobkalnio).

Mokiniai Tūbinėse

Mokyklos klasė1

Mokiniai Tūbinėse 1

Tūbinių mokiniai Šilaleje1

Tūbinių aštuonmetė00 1962m

Tūbinių aštuonmetės mokiniai, 1962m

prano 020

Pamoka antrų-ketvirtų klasių mokiniams. Pamoką praveda matematikos mokytojas Kazimieras Lydys, 1964 m.

1962 apie

Iš Jackutės1 Nuo kalniuko pamiškėje prie Rimkų

 

Mokykloje po pamokų

Ekskursijoje su mokykla

Ekskursijoje, 1965 m

 Mokiniai Tūbinėse 6 

Atgimimas1 002

Apie 1966 m.

Augen klase

Augenijaus klase

 1966-tieji, šeštoji klasė

Iš Kėbluko Vyto 003 

Trys draugai, Edmundas Lukošius, Augenijus Bendikas ir Antanas Kėbla nuolatiniai užklasinių žaidimų  dalyviai šeštoje klasėje, 1966 m.

Mokyklos prieeigose

Mokiniai Tūbinėse 10

 Pionieriai, apie 1964 m.

Moksleivės

Išleistuvės1968 m

Išleistuvės 1968 m.klasė

Tūbinių aštuonmetės mokyklos baigiamoji klasė, 1968 m. laida.

Is Aliaus pask. tevisk 023

Mokyklos direktorė Lidienė prie mokyklos, kartu su mokinių tėvais, mokyklos baigimo proga, 1968m.

Iš Salomėjos Pintverytės Linkienės 018fghjgf

Tubiniu mokytojų kolektyvas1

Tūbinių mokytojai apie 1985 m.

Iš Salomėjos Pintverytės Linkienės 024tdyjfkyu

Iš Salomėjos Pintverytės Linkienės 022fghfg

Iš Salomėjos Pintverytės Linkienės 016khglkjg

Salomėja Pintverytė Linkienė su savo klase

Tūbinių Mokiniai

Salomėja Pintverytė Linkienė su savo klase

Aldonos Dapkienės klasė

Mokytojai 1990m

 Tūbinių mokytojai apie 1990 m.

Tūbinių mokyklos šventėje

Dainų dainelės konkursas

Tūbinių Mokiniai1

A.Jako klasė prie žydų kapinių tvarkymo

A. Jako klasė prie žydų kapinių tvarkymo

 Mokytojai Tūbinėse5

iš Albino Lulošiaus 023vbn vb

Jakas mokyklos baigimas 

Vakarinio mokymo klasė baigė mokslus

Mokytojai 1

Pas senelį šaltį


Žinios apie mokyklą ir mokytojus iš įvairių šaltinių

Šilalės Valsčius XVIIIa 8ghŠilales v.Tūbiniu m la

Mokykla pradzios Tūbinese

Kiaukų pradinė m la

Kiaukų pradinės mokyklos mokiniai. Nuotrauka Albino Kauliaus šeimos, Pajerubinio km.

Iš Prano Beinorio 049

Payžnio pradinės mokyklos vaikai senosiose patalpose.

Iš Kelerių Paižnio pradinė 010 1

Payžnio pradinės mokyklos vaikai Kelerių gyvenamajame name, apie 1964 m. Pirmoje eilėje tarp vaikų mokytoja Kelerienė

i mas iš kairės Vismantas Jonas1940 m11

Patriotiškai papuošta ir drausmingais vaikais užpildyta pradinės mokyklos klasė Iždonuose, prieškario Lietuvoje, 1940 m. Pirmoje eilėje pirmas iš kairės sėdi Jonas Vismantas. Žemiau talpinamas šios  mokyklos baigimo pažymėjimas

Mokyklos baigimo pazymejimas Jono Vismanto1


 

Tūbinių mokyklos metraštis.

Dėkojame buvusiems mokyklos mokytojams, prisidėjusiems prie šio metraščio pildymo, taip pat buvusiai Šilalės Dariaus ir Girėno giminazijos mokytojai Birutei Bendikienei, padėjusiai šią istoriją atrasti giminazijos archyve ir tarpininkavusiai del galimybės pasidalyti šio albumo kopija.

                                                   Metrastis222

Metrastis 2

Metrastis 3

Metrastis 4

Metrastis 6

Metrastis 7

Metrastis 9

Metrastis 10

Metrastis 11

Metrastis 13

Metrastis 15

Metrastis 17

Metrastis 19

Metrastis 20

Metrastis 22 

Metrastis 26

Metrastis 27

Mokyklos ekskursija1

Mokyklos ekskursija2

Metrastis 30

Metrastis 33


Petro mokslo baigimas TubineseMetrastis 31


Augenijaus ktmok

Klases susitikimas Tūbinese

1967-1968 metais mokyklą baigusių mokinių ir mokytojų susitikimas po 15 metų, 1983m.

Augenijus 1966 m

 Šeštoje klasėje.