Tūbinių bažnyčios 190 metų jubiliejus, 2014 m.

Bažnyčios statybos fundatorių bajorų Jacevičių giminės pagerbimas 

Bažnyčios jubiliejaus ir jos statybos fundatorių Bajorų Jacevičių pagerbimas įvyko 2014 m spalio 19 d. Tai klebono kan. bažn. t. dr. Algirdo Genučio, bendruomenės ir kraštiečių inicijuotas renginys. Prie intensyvesnio renginio organizavimo prisidėjo bažnyčios statybos iniciatorių ir fundatorių palaidojimo vietos atskleidimas. Šių dokumentų atradimo ištakos kraštiečių Bendikų giminėje. Šios istorijos autoriui A. Bendikui 2014 m. Lietuvos valstybiniame istorijos archyve(LVIA)  inicijavus giminės genealoginius tyrimus , gautose genealoginese lentelėse buvo rastas įrašas, kad prosenelė buvo  bajorų kilmės Eleonora Jacevičiūtė. Tokia pati pavardė buvo ir  bažnyčios statytojų, stambių žemvaldžių, paskutinių Tūbinių dvaro savininkų bajorų Igno ir Teklės. Jacevičių pasišventimas tikėjimui ir bažnyčios atsiradimo Tūbinėse istorija jau buvo žinoma iš keliautojų žinynų, iš kitų knygų apie Šilalės kraštą ir dvarus.

Žinia, kad protėvius sieja giminystė su Jacevičiais, sudomino vyriausią giminės atstovą B. Bendiką, kuris užsispyrė apie Eleonorą Jacevičiūtę sužinoti daugiau, atsakyti į klausimą ar čia ne ta pati bažnyčios statytojų giminė. Tokiam tikslui  į pagalbą buvo pasitelktas žinomas geneologas. Peržiūrint apie Jacevičius gautas naujas Tūbinių bažnyčios archyvinių dokumentų kopijas, laukė netikėtumas: įrašas apie Tūbinių dvaro savininkės Teklės  Jacevičienės mirtį, kur nurodyta ir jos palaidojimo vieta. Vėliau gauta ir Igno Jacevičiaus mirties įrašo kopija, rasta duomenų apie keletą Tūbinių dvaro savininkų Jacevičių šeimos narių.

 tubines 18

Kunigas A. Genutis šventina I. ir T. Jacevičių gimines palaikus.

Tūbinių bažnyčios įkūrimo jubiliejaus paminėjime dalyvavo daug bendruomenės narių, iš čia kilusių kraštiečių, seniūnijos Šilalės Rajono savivaldybės atstovai. Paminėjimo metu po mišių, įvyko konferencija apie Tūbinių bažnyčios istoriją, po jos perlaidotų bažnyčios steigėjų palaikų pašventinimas.

A.Genutis

Šilalės klebonas, kanauninkas dr. Algirdas Genutis Tūbinių bažnyčios jubiliejaus paminėjime parapijiečiams pasakė gražų pamokslą, dėkojo prisidėjusiems prie renginio, žadino bendruomenę prisikelti aktyvesniam gyvenimui. 

Gudauskas Benjaminas A. Genutis1

Nuotrauka renginio atminimui. Iš kairės Šilalės meras J. Gudauskas, kraštietis B. Bendikas ir klebonas kan. Algirdas Genutis, 2014 m.

Kriptos 3 22Kriptos 3 1Kriptos 56

Jacevičių giminės kriptos po perlaidojimo ir rekonstrukcijos, 2016m

2014 m, ruošiantis bažnyčios pašventinimo 190 m. jubiliejui, šventoriuje stovinčios Šv. kryžiaus koplyčios rūsys buvo tvarkomas, kriptos atidarytos, palaikus identifikavo antropologas. Jis konstatavo, kad rūsyje palaidoti net 6 žmonių: keturių suaugusių ir dviejų vaikų palaikai.

Tūbinės po 12 st. koplyčios rekonstr. 2016 06 03 Benjamino Bendiko nuotraukaŠv. kryžiaus Kolplyčia

Tūbinių kalvarijų 12 st. koplyčios rūsio rekonstrukcijos dalyviai ir organizatoriai, 2016 06 03. B. Bendiko nuotrauka

Šv. Kryžiaus koplyčia, 2016m.

Dvarininkų Jacevičių palaidojimai kriptose patvirtinti dokumentais, kitų atrastų dviejų suaugusių ir dviejų vaikiškų palaikų tapatybės kol kas nėra išaiškintos, nustatyta tik jų lytis ir amžius. Galime tik numanyti, kad čia ir toliau buvo laidojami artimi Jacevičių giminės atstovai. Dalis Jacevičių giminės, tarp  kurių ir  Ignoto Jacevičiaus sūnaus Anupro šeima, po 1931m. sukilimo emigravo į Prancūziją.

Dėkodamas už atrastus dokumentus ir prisidejimą išsaugant bažnyčios statytojų Jacevičių atminimą, klebonas A. Genutis Tūbinių bažnyčios 190 m. jubiliejuje viešai paminėjo  ir  keliamą iniciatyvą atstatyti Tūbinėse stovėjusį bet sovietmečiu nugriautą, bendruomenės savimonei svarbų paminklą Vytautui Didžiajam. 

"Pagalvokim" sakė kun. Algirdas Genutis, kreipdamasis į gausiai susirinkusius svečius ir bendruomenės narius, mintyse turėdamas Tūbinių paminklo atstatymo iniciatyvą.


 Pateikiama keletą nuotraukų ir  brošiūrėlę, kurią, šiai progai paminėti paruošė ir po  paminėjimo atnaujino  Benjaminas Bendikas
 
Tūbinių bažnyčiai 190m 1pslTūbinių bažnyčiai 190m16psl
Tūbinių bažnyčiai 190m 2pslTūbinių bažnyčiai 190m 3psl
Tūbinių bažnyčiai 190m 4pslTūbinių bažnyčiai 190m 5psl
Tūbinių bažnyčiai 190m 6pslTūbinių bažnyčiai 190m 7psl
Tūbinių bažnyčiai 190m 8pslTūbinių bažnyčiai 190m 9psl
Tūbinių bažnyčiai 190m10pslTūbinių bažnyčiai 190m11psl
Tūbinių bažnyčiai 190m12pslTūbinių bažnyčiai 190m13psl
 


 tubines 1 tubines 2

tubines ezers tubines 3

Nuotraukoje Tūbinių bažnyčios 190 m jubiliejuje  kalbejęs Albinas Ežerskis, pasidalijo prisiminimais apie Tūbines ir jų žmones.

tubines 5 Benas 1

tubines 7 tubines 10

tubines 10 tubines 8

tubines 12

tubines 13

tubines 14

tubines 15

tubines 16

tubines 17

tubines 18

tubines 19

tubines 20

tubines 21

tubines 22

tubines 23

Baznycios įkūrėjų palaikų pašventinimas 

Tūbinių bažnyčios 190-ūjų metinių paminėjimo ir bažnyčios įkūrėjų Jacevičių palaikų pašventinimo vaizdus galima pamatyti filmuotoje medžiagoje pagal nuorodą :

Tūbinių bažnyčios jubiliejus 190 metų.

 Keletas istorinių įrašų iš Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvo (LVIA) gautų 2014-2015 m. apie Tūbinėse gyvenusį Telšių apskrities bajorų maršalką Įgnotą Jacevičių ir jo šeimą, kurią pateikė Benjaminas Bendikas.

F.515 Ap. 15 B. 477 Raseinių apskrities bajorų sąrasai 1816 m.
L. 384, 384v., 385 Jacevicius Ignas 45 m., vaikai : Anupras 19 m., Severijus, gyvena Tūbinėse
F. 515 Ap. 15 B. 462 Telšių apskrities bajorų sąrašai 1816 m.  
(5) – L. 496, 496v., 497 Jacevičiai Ignas Tado sūnus 72m., našlys, sūnus jo Laurynas 18
F. 669 Ap. 1 B. 2174 Šilalės Rkb. 1802-1827 m. gimimo   
L. 160 Jacevičiaus Igno GD ir Teklės Godliauskytės sūnus Juozapas Julius 1814 -07 22
F. 1480 Ap. 1 B. 33 Telšių Rkb. 1823-1828 m. gimimo
L. 15v. Jaceviciaus MD Anupro ir Rožės Getautaites sūnus Vladimiras - Jonas 1823-10-11
L. 55v. MD Anupro ir Rožės Getautaitės sūnus Julius - Martynas 1826-01-10 F. 669 Ap. 1 B. Žemaičių (Telšių) vyskupijos kurijos archyvinis fondas 1843 m. mirties (Šilalė L. 1014, Tūbinės L. 1018)
 L. 1018v. N. 7 Teklė Jacevičienė - Godlevska, Igno žmona, 67 m. našlė.
Palaidota šalia savo anksčiau mirusio vyro Igno Jacevičiaus Tūbinėse, Kalvarijų 12 stoties koplyčioje.
Jacevicienes Tekles įrašas apie mirtį
 Teklės Jacevičienės - Godlevskos mirties įrašo kopija

Įrašas   Lietuvos Valstybinio Istorijos Archyvo religinių bendruomenių skyriuje saugomose knygose padarytas tuo laikotarpiu naudota senovine lenkų kalba. Iš šių įšrašų galima padaryti išvada, kad Igno ir Teklės Jacevičių šeimoje 3 sūnūs:
Anupras, Severijus, Juozapas Julius. 
Naujuose dokumentuose gautuose iš Lietuvos Valstybinio Istorijos Archyvo(LVIA) apie bažnyčios fundatorių Igną Jacevičių, nurodoma, kad Ignas Jacevičius mirė 79 m. amžiaus 1829m lapkričio 30d. Palaidotas Tūbinių Kalvarijų koplyčios rūsyje:

Scan Jacevicius Ignas 1829m Siluvos Rkb mirties metrika 669 1 625 L1328 N147
Igno Jacevičiaus mirties įrašo kopija.
Jacevicius Ignas 1829m1
 
Istorinės medžiagą 2014 m. išrinko Benjaminas Bendikas ieškodamas savo prosenelio Antano Bendiko (1816-1875) žmonos Eleonoros Jacevičiūtės - Bendikienės (1825-1890) tėvo ir kitų jos šeimos narių. Abu sutuoktiniai gyveno Kiaukuose.