Genealoginės paieškos ir Tūbinių bažnyčios statytojai Jacevičiai

Susidomėjimas Tūbinių istorija atsirado kaip Bendikų giminės šaknų paieškų rezultatas. 2011 m. Lietuvos Valstybiniame Istorijos archyve(LVIA) inicijavus giminės genealoginius tyrimus. Gautose genealoginėse lentelėse buvo rastas įrašas, kad prosenelio Bendiko Antano žmona buvo Eleonora Jacevičiūtė, kilusi iš Kiaukų k. Tokia pati pavardė buvo ir bažnyčios statytojų, paskutinių Tūbinių dvaro savininkų. Dvarininkų Igno ir Teklės Jacevičių istorija ir pasišventimas tikėjimui ir bažnyčios atsiradimo Tūbinėse istorija dar labiau sudomino 2012 m. giminės susitikimo metu, kuriame, buvęs Traksėdžio seniūnijos seniūnas Rimanto Knyzelis įteikė Vytenio ir Junonos Almonaičių knygą apie Šilalės kraštą, "Karšuva".

Be pavadvsdvsdfinimo

2012m. liepos 21 d. Rimantas Knyzelis sveikina giminės susitikimo organizatorius. Brokštėnai, 2012 08 21

Knygoje pateikta informacija apie Tūbines ir Jacevičius, paskatino plačiau susidomėti krašto istorija ir paveldu, taip pat pratęsti tolimesnę giminės šaknų paiešką. Į šį procesą įsijungė bibliotekoje Tauragėje dirbanti pusseserės Kazimieros Kauliūtės dukra Daiva Kiniulienė prisiuntusi nemažai informacijos, tame tarpe medžiagos iš Kazio Misiaus išleistos knygos"Lietuvos dvarų ir sodybų atlasas". Jame be kita ko patalpintas ir bajorų Jacevičių statytos Tūbinių bažnyčios ir kalvarijų projekto planas su aprašymu apie šio projekto fundatorius.

Bazn. planas

1823 m. Tūbinių bažnyčios valdos planas

Knygoje "Karšuva" taip pat paminėta, kad ant kultūros paveldo saugomo būgno, kurį 1826 m. Tūbinių bažnyčiai ir parapijai padovanojo Jacevičiai, yra įspausti ir fundatorių giminių herbai. Kilo mintis būtinai būgną ir tuos herbus apžiūrėti, padaryti nuotraukų, kad galėtume palyginti su žinomais giminių herbais. Šias mintis aptarėme su broliais, o proga apžiūrėti būgną pasitaikė Tūbinių pavasarinių atlaidų metu.

Klebonas A.Genutis mielai leido būgną apžiūrėti ir dar paminėjo, kad koplyčios rūsyje turėtų būti ir palaidojimai.

Bugnas22 Bugnas1

Jacevičių giminės herbo fragmentai įspausti specialioje plokštelėje, užtvirtintoje ant būgno šono.

Klebonas būgnas 

Po unikalios Tūbinių bažnyčios relikvijos būgno ir ant jo iškaltų bažnyčios fundatorių Jacevičių giminių ženklų apžiūros, broliai kalbasi su klebonu A. Genučiu, 2013-ieji metai, birželio 06 d.

Po būgno apžiūros iškilo naujų klausimų, bet buvo ir atsakymų. Ant metalo plokštės iškalti  ženklai turintys herbo požymių panašių į herbynuose atrandamą bajorų Jacevičių herbą, iškaltos raidės atitinka fundatorių Jacevičių šeimos narių pirmasias vardų ir pavardžių raides. Liko neaiškūs tik galimi giminystės ryšiai.

Žinia, kad protėvius galimai sieja giminystė su Jacevičiais Tūbinių bažnyčios statytojais, sudomino vyriausiąjį iš šeimos Benjaminą Bendiką, kuris užsispyrė apie Eleonorą Jacevičiūtę sužinoti daugiau, atsakyti į klausimą ar prosenelė Eleonora ne iš tos pačios bažnyčios statytojų giminės. Tokiam tikslui  į pagalbą buvo pasitelktas žinomas geneologas. Peržiūrint apie Jacevičius gautų naujų  archyvinių dokumentų kopijas, Benjamino laukė netikėtumas: įraše apie Tūbinių dvaro savininkės Teklės Jacevičienės mirtį, kur nurodyta jos palaidojimo vieta- XII-oji Šv, Kryžiaus kelio kalvarijų koplyčia. Vėliau gauta ir Igno Jacevičiaus mirties įrašo kopija.

Gauti nauji dokumentai ir apie Jacevičius ir prosenelę Eleonorą, atskleidė, kad bažnyčios statytojai Ignas ir Teklė Jacevičiai tiesioginiais kraujo ryšiais su Eleonora Jacevičiūte nesusiję, bet galimi giminės, kaip prosenelių palikuonys. Padėtį paieškose sunkina tai, kad jau gautuose iš archyvų vaikų krikšto dokumentuose prosenelės Eleonoros pavardė rašoma vis skirtingai.

Bažnyčios statybos fundatorių bajorų Jacevičių giminės pagerbimas 

Bažnyčios 190m jubiliejaus šventė įvyko 2014 m spalio 19 d. Tai kraštiečio B. Bendiko, klebono kan. bažn. t. dr. Algirdo Genučio, ir bendruomenės inicijuotas renginys. 

2014 m, ruošiantis bažnyčios pašventinimo 190 m. jubiliejui, šventoriuje stovinčios Šv. kryžiaus koplyčios rūsys buvo tvarkomas, kriptos atidarytos, palaikus identifikavo antropologas. Jis konstatavo, kad rūsyje palaidoti net 6 žmonių: keturių suaugusių ir dviejų vaikų palaikai.

Dvarininkų Jacevičių palaidojimai kriptose patvirtinti dokumentais, kitų atrastų dviejų suaugusių ir dviejų vaikiškų palaikų tapatybės kol kas nėra išaiškintos, nustatyta tik jų lytis ir amžius. Galime tik numanyti, kad čia ir toliau buvo laidojami artimi Jacevičių giminės atstovai. Dalis Jacevičių giminės, tarp  kurių ir  Ignoto Jacevičiaus sūnaus Anupro šeima, po 1931m. sukilimo emigravo į Prancūziją.

Tūbinių bažnyčios jubiliejaus paminėjime dalyvavo daug bendruomenės narių, iš čia kilusių kraštiečių, seniūnijos, Šilalės Rajono savivaldybės atstovai. Paminėjimo metu po mišių, įvyko konferencija apie Tūbinių bažnyčios istoriją, po jos perlaidoamų bažnyčios steigėjų palaikų pašventinimas.

Dėkodamas B. Bendikui už atrastus dokumentus ir prisidejimą išsaugant bažnyčios statytojų Jacevičių atminimą, klebonas A. Genutis Tūbinių bažnyčioe savo kalboje viešai paminėjo  ir  keliamą iniciatyvą atstatyti Tūbinėse stovėjusį bet sovietmečiu nugriautą, bendruomenės savimonei svarbų paminklą Vytautui Didžiajam. 

"Pagalvokim" sakė kun. Algirdas Genutis, kreipdamasis į gausiai susirinkusius svečius ir bendruomenės narius, mintyse turėdamas Tūbinių paminklo atstatymo iniciatyvą.

A.Genutis

Šilalės klebonas, kanauninkas dr. Algirdas Genutis Tūbinių bažnyčios jubiliejaus paminėjime parapijiečiams pasakė gražų pamokslą, dėkojo prisidėjusiems prie renginio, žadino bendruomenę prisikelti aktyvesniam gyvenimui. 

tubines ezers tubines 3

Nuotraukoje Tūbinių bažnyčios 190 m jubiliejuje  kalbejęs Albinas Ežerskis, pasidalijo prisiminimais apie Tūbines ir jų žmones.

tubines 5 Benas 1

tubines 7 tubines 10

tubines 10 tubines 8

tubines 12

tubines 13

tubines 21

tubines 22

tubines 20

tubines 15

tubines 16

tubines 17

tubines 18

Kunigas A. Genutis šventina I. ir T. Jacevičių gimines palaikus.

tubines 19

tubines 23

Baznycios įkūrėjų palaikų pašventinimas 

 

 

tubines 1 

Nuotrauka renginio atminimui. Iš kairės Šilalės meras J. Gudauskas, kraštietis B. Bendikas ir klebonas kan. Algirdas Genutis, 2014 m.

tubines 2

Tūbinių bažnyčios 190-ūjų metinių paminėjimo ir bažnyčios įkūrėjų Jacevičių palaikų pašventinimo vaizdus galima pamatyti filmuotoje medžiagoje pagal nuorodą :

Tūbinių bažnyčios jubiliejus 190 metų.

Tūbinės po 12 st. koplyčios rekonstr. 2016 06 03 Benjamino Bendiko nuotrauka Šv. kryžiaus Kolplyčia

Tūbinių kalvarijų 12 st. koplyčios rūsio rekonstrukcijos dalyviai ir organizatoriai, 2016 06 03. B. Bendiko nuotrauka

Šv. Kryžiaus koplyčia, 2016m.

Kriptos 3 22Kriptos 3 1Kriptos 56

Jacevičių giminės kriptos po perlaidojimo ir rekonstrukcijos, 2016m


Tūbinių bažnyčios jubiliejaus progai paminėti B. Bendiko buvo paruošta ir po paminėjimo atnaujinta brošiūrėlė:
 "Tūbinės. Dievo Apvaizdos bažnyčiai 190 m."
 
Tūbinių bažnyčiai 190m 1pslTūbinių bažnyčiai 190m16psl
Tūbinių bažnyčiai 190m 2pslTūbinių bažnyčiai 190m 3psl
Tūbinių bažnyčiai 190m 4pslTūbinių bažnyčiai 190m 5psl
Tūbinių bažnyčiai 190m 6pslTūbinių bažnyčiai 190m 7psl
Tūbinių bažnyčiai 190m 8pslTūbinių bažnyčiai 190m 9psl
Tūbinių bažnyčiai 190m10pslTūbinių bažnyčiai 190m11psl
Tūbinių bažnyčiai 190m12pslTūbinių bažnyčiai 190m13psl
 

Keletas istorinių įrašų iš Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvo (LVIA) gautų 2014-2015 m. apie Tūbinėse gyvenusį Telšių apskrities bajorų maršalką Įgnotą Jacevičių ir jo šeimą, kuriuos pateikė Benjaminas Bendikas.

F.515 Ap. 15 B. 477 Raseinių apskrities bajorų sąrasai 1816 m.
L. 384, 384v., 385 Jacevicius Ignas 45 m., vaikai : Anupras 19 m., Severijus, gyvena Tūbinėse
F. 515 Ap. 15 B. 462 Telšių apskrities bajorų sąrašai 1816 m.  
(5) – L. 496, 496v., 497 Jacevičiai Ignas Tado sūnus 72m., našlys, sūnus jo Laurynas 18
F. 669 Ap. 1 B. 2174 Šilalės Rkb. 1802-1827 m. gimimo   
L. 160 Jacevičiaus Igno GD ir Teklės Godliauskytės sūnus Juozapas Julius 1814 -07 22
F. 1480 Ap. 1 B. 33 Telšių Rkb. 1823-1828 m. gimimo
L. 15v. Jaceviciaus MD Anupro ir Rožės Getautaites sūnus Vladimiras - Jonas 1823-10-11
L. 55v. MD Anupro ir Rožės Getautaitės sūnus Julius - Martynas 1826-01-10 F. 669 Ap. 1 B. Žemaičių (Telšių) vyskupijos kurijos archyvinis fondas 1843 m. mirties (Šilalė L. 1014, Tūbinės L. 1018)
 L. 1018v. N. 7 Teklė Jacevičienė - Godlevska, Igno žmona, 67 m. našlė.
Palaidota šalia savo anksčiau mirusio vyro Igno Jacevičiaus Tūbinėse, Kalvarijų 12 stoties koplyčioje.
 
Jacevicienes Tekles įrašas apie mirtį
 Teklės Jacevičienės - Godlevskos mirties įrašo kopija

Įrašas   Lietuvos Valstybinio Istorijos Archyvo religinių bendruomenių skyriuje saugomose knygose padarytas tuo laikotarpiu naudota senovine lenkų kalba. Iš šių įšrašų galima padaryti išvada, kad Igno ir Teklės Jacevičių šeimoje 3 sūnūs:
Anupras, Severijus, Juozapas Julius. 
Naujuose dokumentuose gautuose iš Lietuvos Valstybinio Istorijos Archyvo(LVIA) apie bažnyčios fundatorių Igną Jacevičių, nurodoma, kad Ignas Jacevičius mirė 79 m. amžiaus 1829m lapkričio 30d. Palaidotas Tūbinių Kalvarijų koplyčios rūsyje:

Scan Jacevicius Ignas 1829m Siluvos Rkb mirties metrika 669 1 625 L1328 N147
Igno Jacevičiaus mirties įrašo kopija.
Jacevicius Ignas 1829m1
 
Istorinius dokumentus iš LVIA 2014 m. išrinko B. Bendikas, ieškodamas savo prosenelio Antano Bendiko (1816-1875) žmonos Eleonoros Jacevičiūtės - Bendikienės (1825-1890), jos  tėvo ir kitų jos šeimos narių. Abu sutuoktiniai gyveno Kiaukuose.