D Ė M E S I O- pasikeitė puslapio adresas

Puslapis  "K I A U K A I"

perkeltas į naują svetainę adresu:

http://www.tubiniuistorija.lt/istorija/kiaukai

 

 

 

Sodyba prie dvikamienio ąžuolo.

 Kiaukų k. gyventojo Simono Noreikos genealogija ir palikuonys

Noreikų sodyba Kiaukų kaime brolių Felikso Vlado ir Juozo gimtieji namai

Noreikų sodyboje, dar protėvių statytoje Kiaukų km. pakraštyje, šalia Jerubino upelio, išaugo gausi 6 asmenų šeima

Deja, kaip ir daugelis senūjų sodybų neatlaikė sovietinio griovimo vajaus ir iki šių dienų neišliko. Pagrindinis sodybos akcentas, Noreikų relikvija tapęs dvikamienis ažuolas, sulaukė šių dienų. Nuotraukoje jis dar gana jaunas. Nuotrauka iš Vlado Noreikos šeimos albumo.

Baba1221
Mama ir močiutė Teodora Daukilaitė Noreikienė(1882-1974).
Labai anksti, vos 40-ties metų sulaukęs, 1920-aisiais mirė šeimos galva, vyras ir tėvas Antanas  Noreika. Liko 6 mažamečiai vaikai, kur mažiausiai dukrai Teodorai buvo tik 3 , vyriausiam sūnui Feliksui  dar tik 10 metų. Taigi, septynerių metų laikotarpyje, šeši vaikai pametinukai  ir mama, kuriai buvo  tik 25-eri metai.

Pasirinkimo nebuvo, reikėjo sunkiai dirbti, kad kaip nors šeimą išmaitinti, pagelbėjo daug aplink gyvenančių artimūjų ir nuostabios jos charakterio savybės. Labai darbšti ir morališkai tvirta Teodora naujos šeimos nekūrė, kad ir labai buvo sunku, o save paaukojo vaikams. Ir jai pavyko savo šeimą pakelti. 

Tik prabėgus keliems pirmiesiems sunkiausiems metams, vaikai galėjo mamai padėti. Broliai ir seserys nuo jaunų dienų nebijojo jokių darbų o, atsilaisvinę nuo savosios žemės , uždarbiavo didesniuose apylinkės ūkiuose. Geros širdies, visus mylinti ir labai tikinti, šviesaus atminimo, mama ir močiutė, viena užauginusi ir išleidusi savo 6 vaikus, gyvenime mylėjo  ir visus anūkus, kurių gausiai užderėjo Brokštėnuose,  Kiaukuose, Obelyne ir kitur. Viso šeši jos vaikai padovanojo net 24 anūkus.

 Neeilinė gyvenimo našta, ir rūpesčiai Močiutei nesudarė salygų saugoti sveikatą, bet ir stipriai nepakenkė. Visuomet geros nuotaikos, pajuokaudama, rasdama bendrą kalbą su anūkais, jinai neatsisakydavo ir  pasiūlyto stiklelio "vaistams". Įdomiausia ką dar prisimename, kad jau ir metuose būdama, patraukdavo ir dūmą. Tikėtina, kad gyvybingumą jai padėjo išlaikyti nuolatinis užimtumas, darbštumas ir begalinis tikėjimas į Dievą. Bažnyčią lankydavo kiekvieną šventą dieną, tuomet maldaknygė ir rožančius buvo jos darbo įrankiai.

"Aš ir į velnią tikiu..."sakė, su jai būdinga energija, staiga paklausta, - ar ji tikrai taip smarkiai tiki į dievą. Tas jos atsakymas įstrigęs atmintyje jau 50 metų. Mirė Teodora 1974-aisiais, sulaukusi garbingo 92 metų amžiaus.

Bendikienės Noreikaites trys broliai
Trys broliai Noreikai iš Kiaukų km. beveik vienu metu tarnavo Lietuvos kariuomenėje.
Iš kairės: Vladas, Feliksas ir Juozas. Nuotraukos iš Vlado Noreikos šeimos albumo
Stanislava Bendikienė4 Noreikaitės seserys Kiaukai
Vladas karikis
Vladas Noreika, apie 1938m
FFeliks
Feliksas Noreika, LR kariuomenės puskarininkis, apie 1938 m. 

Ritutės krikštynos.2 1938 m

F. Noreikos dukros Margaritos krikštynos Tauragėje, 1938m.

 Felikso Noreikos šeima

F. Noreika su žmona S. Lebrikaite ir dukra Margarita(Rita), 1939m

Rita Noreikaitė Felikso

Felikso dukros Ritos pirmoji komunija..

Karui baigiantis, artėjant neišvengiamai antrajai rusų okupacijai, F. Noreika pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į Kanadą. Tokiu būdu jam pavyko išvengti sovietinių represijų ir sunaikinimo. Felikso žmona su dukra visam laikui liko Lietuvoje.

Toks pjudėjau iš Europos 

Feliksas Noreika Vokietijoje, 1948 m.

"Toks aš išvykau iš Europos" parašė Feliksas artimiesiems ant nuotraukos, jau gyvendamas Kanadoje. Jis nuėjo įdomų Kiaukų k. vaiko, Lietuvos kariuomenės karininko ir emigranto gyvenimo kelią. Būdamas išsilavinęs ir prisiekęs Lietuvos patriotas visada domėjosi Lietuvos likimu, nenutraukė ryšių su kraštiečiais, šeima ir gimine, rašė laiškus, siuntė nuotraukas seserei Stanislavai į Brokštėnus, broliui į Kiaukus.

Feliksas kanadoj1
 Feliksas Noreika emigracijoje Kanadoje, Toronto mieste su savo pusbroliais.
Feliksas kanadoj  
Noreikai broliai pusbroliai

"Žinoma, tie akmenys nieko nepasakys, kad ant jų sėdejo broliai trys. Tik tu brangusis pagalvok ir ties trimis vardais sustok..." Pranas(iš kairės), Vladas ir Zigmantas, 1959 m, Vankiai. Gražiai Zigmanto surimuotos eilės ant nuotraukos, kuri išsaugota Vlado šeimoje.


Noreikai stanislava ir Vladas1

Stanislava Noreikaitė Bendikienė su broliu Vladu Noreika apie 1955 m

 Taisomos vsks 2015.04.25 022

Bendikai jauna šeima 1 1

Noreikai svečiuose Brokštėnų k.,1955 m.

Bronislovas Budginas sėdi kairėje, antra iš kairės Stanislava Bendikienė, trečia Kazimiera Budginienė, ketvirtas Pranas Noreika(Stanislavos pusbrolis), penkta jo žmona, apkabinusi Alfonsą Bendiką, centre tarp vaikų Prano Noreikos dukra, paskutinis stovi Stanislavos brolis Vladas Noreika. Centre Alfonso vaikai, penki broliukai: iš kairės, Tomas  stovi antrame plane prie bičių avilio, sedi ant kelių Augenijus, dešiniau Aloyzas, Benjaminas(Liudas), dešinėje pritūpęs Alfonsas. 

Vladukai 
Kazė ir Vladas Noreikai

Vladas Noreika, sodybą paveldėjęs iš mamos išskirtinė asmenybė, plataus akiračio, gerbiamas už savo charakterio savybes, kurį laiką ėjęs ir Kiaukų kaimo seniūno pareigas. Su savo brolio Juozo šeima, su pusbroliais ir jų šeimomis, dažnai lankydavosi ne tik Tūbinių atlaiduose, bet ir pas savo seserį Stanislavą Brokštėnuose. Stanislavos, jos seserų Bronės ir Teodoros, brolių Vlado bei Juozo tėvas Petras Noreika(1980-1920), ir nuotraukoje esančių brolių Prano ir Zigmo tėvas Kazimieras Noreika(1884-1950) buvo broliai, o visų senelis Simeonas Noreika(1855-1936).


Is Liudos Donato Vilniaus 001
Mindaugas, Verutė, Petras ir Liuda Noreikai, gal 1956-tieji metai.

Vlado noreikos ss
Noreikų šeima su močiute Teodora apie 1960-uosius metus.

Is Liudos Donato Vilniaus 32

kumunija2

Pirmoji kumunija. Bendikai Alfonsas, Aloyzas ir Augenijus kartu su pusbroliu Petru Noreika ir pussesere Liuda Noreikaite ir kitais vaikais iš aplinkinių kaimų kartu su savo poterių mokytoja Verpečinskaite ir Tūbinių klebonu.


Noreiku svet.18


Noreiku svet.27

Noreiku svet.19

Baba su petru isleist.o Noreiku svet. 43


Išleistuves Noreikos Petro1

Noreiku svet.36
Petro išleistuvės i sovietinę armiją
Aldona Tomas Liuda Kopija iš Is Liudos Donato Vilniaus 059Verute su Liuda Iš Birutes 2015.12.28 006cvbfvgbfg

Kiaukiškiai mūsų kieme2 

Noreiku svet. 41


Noreiku svet.46

 Is Liudos Donato Vilniaus 045fghdf 


Klasiokai


Metrastis 25


Petras ir Saulegrazamokykloje

Noreiku svet.35 Noreiku svet. 45
Noreiku svet. 33

Noreiku svetainei 3
Abiturijantai Alfa ir Alius yra ir tevas
   Liuda Noreikaitė ir jos klasiokai Bendikai, Aloyzas ir Alfonsas, baigė Šilalės Vidurinę Mokyklą. Išleistuvėse dalyvavo  Kazė ir Vladas Noreikai ir Alfonsas Bendikas(Pirmoje eilėje Noreikai centre, Alfonsas trečias iš dešinės) 

Noreiku svet. 10 Noreiku svetainei 4

Noreiku svet.40
Noreiku svetainei 2
Alfonsas Liudoas vest. Kiaukuose Noreiku svet. 9

Is Liudos Donato Vilniaus 17 Noreiku svetainei 1
Noreiku svet.44

Juozzo sem

Juozo Noreikos šeima iš Krokiškių
Juozo sseeiimm
Noreiku svet.25
Is Liudos Donato Vilniaus 045xdfgvnh Is Liudos Donato Vilniaus 045xdfg
Is Liudos Donato Vilniaus 091jjj
Bronės Noreikaitės Kasiliauskienės šeima

Su Genute
Du pusbroliai ir miela pusseserė Genutė Kasiliauskaitė Kuprienė, galinti papasakoti apie giminę labai daug.

 Feliksas su zmon1
 Feliksas su žmona Marija , kurią vedė Kanadoje.
Noreikiene Felikso
Felikso žmona Marija Noreikienė po vyro mirties 1983-iais metais, dar nugyveno ilgus metus.
Duomenys, kuriuos surado ir atsiuntė Liudos dukra Lauryna Macijauskaitė apie Felikso žmoną: 
 Gimimo data: Sunday, July 16th, 1916, Mirties data: Friday, May 11th, 2012
Mirties vieta: Collingwood, Ontario, Canada. buvo pasarvota: 
Lithuanian Martyrs' Church - Wasaga BeachSt. John's Lithuanian Cemetery.
Paskutiniu metu Marija Noreikienė gyveno Bay Haven slaugos namuose
Is Liudos Donato Vilniaus 092cvb
Is Liudos Donato Vilniaus 098
Akimirka svečiuose pas savus...

Noreiku svet.8 Noreiku svet.7
Is Liudos Donato Vilniaus 102
Nuotrauka iš Liudos Noreikaitės Macijauskienės albumo:
atostogų vakaras kartu su Saboniu ir Marčiulioniu... 
Bendikienes Noreikaites gimtoje žemeje Kiaukuose susitikimas prie Ažuolo Copy
Noreikų giminės susitikimas Tėviškės žemėje Kiaukuose. Nuotraukos centre  giminės vyriausieji Vladas Noreika su žmona Kazimiera Stulgaite Noreikiene

Is Liudos Donato Vilniaus 12

Susitikimai su noreikais
Upynoje. Noreikų giminės susitikimas 2000m.
Is Liudos Donato Vilniaus 099
 Emigranto Felikso Noreikos dukra Margarita, likusi Lietuvoje ir nugyvenusi visuomeniškai aktyvų gyvenimą, mirė 2011 m.
Genute su anūku
...
Noreikai Genutė šeima
Genutės Kasiliauskaitės -Kuprių šeima. Alytus, 2016m.
Kristinos Noreikaitės šeima 2018 m rugpjūtis Nijole Zubrickiene Judita Prialgauskaite Zubrickaitė Justė Lukas Prialgauskas Rokas Zubrickas and Pijus Prialgauskas
Kristinos Noreikaitės šeima, 2018 m rugpjūtis. Nijole Zubrickiene, Judita Prialgauskaite, Zubrickaitė Justė, Lukas Prialgauskas, Rokas Zubrickas ir Pijus Prialgauskas. Tauragė, 2018 08 25
Vlado Noreikos ainiu susitikimas 2017 m

Vlado Noreikos giminės  susitikimas 2017 m. vasara. Nuotrauka iš G. Noreikos albumo.

Nuotraukoje nėra vieno svarbiausių Noreikų susitikimų iniciatoriaus, brolio Petro. 2017m. jam buvo lemtingi: gyvenimas nutrūko, šeima ir visa giminė likome giliame liūdesyje.

Liongino_Kuprio_ir_Kristinos_Mikalauskaitės_šeima_2019_10_21.jpg

Jaunoji Noreikų karta, Liongino Kuprio ir Kristinos Mikalauskaitės šeima, Alytus, 2019 10 21


 ATMINIMO ŽENKLAI,

PROTĖVIŲ NOREIKŲ GIMINĖS SODYBOSE

AUTORIUS TAUTODAILININKAS ALFONSAS BENDIKAS

Noreikų-Simono-Antano-Vlado-Petro_sodybos_atminimas1_2018_m.jpg

Koplytstulpis su rūpintojėliu, Kiaukų k., buv. Vlado Noreikos sodybos vietoje. 2018 m.

Sodyba_Deblių_vienkiemyje1.jpg

Koplytstulpis su rūpintojėliu Bronės Noreikaitės Kasiliauskienės sodyboje, Deblių vienkiemyje,   2018 m.

D._Mikalauskienes_sodyba_Balsių_k.jpg

Koplytstulpis "Lietuvai 100 m." su šv. Kazimiero skulptūra Danutės Mikalauskienės sodyboje, Balsių k. 2018 m.

Prie rūpint18

Rūpintojėlis "Bendikinei 100 m." Stanislavos Noreikaitės Bendikienės sodyboje, Brokštėnų k., 2012 m.