Gyvenimo knyga

 


( dalis "Gyvenimo knygos istorijų perkeliama į skyrelį "Tūbnių istorijos")Sodyba4 2

Bendikinė iš paukščių skrydžio, 2016 m. Jono Baltikausko nuotrauka

Pratarmė

Iš kur ir kada  atsirado pirmieji žinomi Bendikai, kaip atsirado  bendikinė  Brokštėnuose? Koks buvo senūjų Bendikų gyvenimas Pajėrubynio kaime, jų vaikų, anūkų, emigrantų gyvenimas toli nuo tėvynės. Šioje giminės istorijoje aprašomos protėvių šaknų paieškos ir jų rezultatai, emigracijos ir gyvenamojo laikotarpio tėvynėje apžvalga, karo ir pokario laikas ir pasekmės šiuolaikiškam pasauliui, kuriame gyvena dabartinė giminės karta, kur ir toliau gyvens mūsų palikuoniai.

Istorine medžiaga ir nuotraukomis grįstas pasakojimas prasideda žiniomis apie senelį Povilą, jo keliones, darbą ir vedybas Amerikoje, grįžimą į tėviškę Pajerubinio kaime, vėliau gyvenimą naujame ūkyje Brokštėnuose. Daug įdomios  istorinės medžiagos apie Povilo vaikus, ypač apie Joną, jo egzotines keliones dalyvaujant banginių medžioklėse. Apie Zofiją, gimusią Amerikoje, bet didelę, išsilavinusią šeimą išauginusią protėvių žemėje Pajerubynio kaime, seserį Mariją, kuri, likimo nublokšta už Atlant, kartu su dukra tapo macenate pagelbėti atsikūrusios Nepriklausomos Lietuvos našlaičiams vaikams. Sektinu pavyzdžiu tapo sesuo Bronislava, karo pabėgėlė, kaip didžiausią vertybę išsaugojusi savo 1923-1926m moksleiviškų dienų Šilalės vidurinės mokyklos  nuotraukas, Šv. Kazimiero draugijos išleistą Maironio eilėraščių knygelę "Pavasario balsai", K. Binkio "Naujoji Lietuva", iš kurių Lietuviškumo dvasia mokino savo vaikus, kartu su Lenkijos lietuvių bendruomene prisidėjo prie tautos didvyrių, lakūnų Dariaus ir Girėno žūties vietos tvarkymo ir  atminimo išsaugojimo. 

Plačiau atskleidžiamas artimiausio žmogaus, tėvelio Alfonso Bendiko(toliau Alfonso) gyvenimas. Jo jaunystės metai, mokslai, tarnyba kariuomenėje prabėgoistoriniame Nepriklausomos Lietuvos laikotarpyje, jaunai valstybei įsiliejant į pasaulio bendruomenę,augant ekonomikai, į Lietuvą  sugrįžtant ankstyviesiems emigrantams, parvežantiems kitokį supratimą apie gyvenimą plačiajame pasaulyje. Būtent tuo laiku atsirado jaunų žmonių galinčių dėl savo valstybės pasiaukoti, parodyti jaunimui pavyzdį, kaip tai padarė kraštiečiai, Amerikos lietuviai lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Tokiame valstybės ir visuomenės vystymosi kontekste formavosi patriotinė, žmogiškomis vertybėmis grįsta Alfonso pasaulėžiūra ir pilietinė pozicija būti aktyviąja visuomenės dalimi, esant reikalui pasirūpinti greta esančiais žmonėmis. Šią pasaulėžiūrą jis visais būdais stengėsi perduoti savo vaikams.

Aprašoma sovietinė invazija prieš karą, karo sunkumai ir šeimos išsisklaidymas po pasaulį dėl priverstinės emigracijos, gręsiant susidorojimui ir sovietinei santvarkai. Sunkus pokario laikas, fiziniai ir dvasiniai išgyvenimai būnant įkalintu tremtyje, akistata su mirtimi ir grįžimas namo. Skaudi žinia apie sūnaus netektį, žemės ir dalies turto praradimas sovietams priverstinai kuriant kolūkį. Giliai, daugeliui metų paslėpiamos nuoskaudos, sovietinės sistemos salygomis auginama ir lavinama gausi šeima, žmonos liga ir po to sekusi netektis. Širdis sušildė Sąjūdis ir džiaugsmas po 50 metų vėl sulaukus laisvos Nepriklausomos Lietuvos, žemės ir ūkio susigrąžinimas. Laisvę vainikavo tolima kelionė už Atlanto pas sesers dukrą, vienintelę palikuonę likusią iš brolio Jono ir sesers Marijos šeimų, atsidūrusių už Atlanto. Dėl netikėtai nutrūkusio gyvenimo ne visoms Alfonso svajonėms buvo lemta išsipildyti gyvam esant, liko kaip testamentas vaikams, anūkams ir proanūkiams, būsimosioms kartoms, kurių gyvenimo kelias dar prasidės. 

Tikimės, kad ši istorija padės saugoti ir gerbti tėvų ir protėvių atminimą,  stiprins giminystės ryšius ir aktyvesnį bendravimą šeimose. Būdami gyvąja istorijos dalimi, žinodami savo protėvių istoriją ir šaknis, labiau branginsime mums  skirtą laiką, lengviau atskirsime kas gyvenime tikrai svarbu, aiškiau matysime horizontus savo atžaloms.

Bendikų gyvenimo istorija, apjungianti platų, kelių giminės kartų gyvenamąjį laikotarpį, ypač spalvinga savo geografija, apimačia ko ne visą pasaulį nuo Džordžijos salos Pietų Atlanto vandenyne, Pietų ir Šiaurės Amerikos žemynų iki Sibiro Chabarovsko krašto Rytuose ir Islandijos salos šiaurėje. Istorija iliustruojama istorine medžiaga ir nuotraukomis.

Bendikų istorija, kitaip vadinama "Gyvenimo knyga", papildoma naujais duomenimis ir naujūjų kartų gyvenimo akcentais, skiriama šviesaus atminimo Tūbinių parapijos Brokštėnų kaimo gyventojo Alfonso Bendiko, jo šeimos  ir protėvių atminimui.

Augenijus Bendikas


 I. Istorija ir protėviai

Šventadienio tyliaisiais vakarais aš mėgdavau nuo tėviškės kalnelio

žvilgsniu aprėpt gimtinės plotą...

V. M.P.


Sodyba is toli 1

Istorijos pradžia ir paieškos

Daugiau kaip 100 metų praėjo nuo to laiko, kai